Uw incasso in handen van professionals

Dank zij onze jarenlange ervaring hebben wij een werkwijze kunnen ontwikkelen die het beste en snelste resultaat oplevert, met geen of minimale kosten voor onze klanten. Wij maken gebruik van het Incasso-Team platform, dat kennis en ervaring uit de hele incassobranche bundelt in een krachtige oplossing.

Als u een beroep doet op DCBL Incasso, mandateert u ons voor het volledige traject van schuldinvordering. Dit betekent dat u vanaf dat ogenblik zelf niets meer hoeft te doen om uw geld te krijgen: wij zorgen voor alles, totdat het geld op uw rekening staat. Afrekeningen met advocaten of gerechtsdeurwaarders, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Uiteraard houden we u wel voortdurend op de hoogte van de stand van zaken, ook als wij beslissen dat er moet worden overgegaan tot een procedure voor de rechtbank.

Om ieder dossier met optimale kans op slagen aan te pakken, werken wij volgens diverse trajecten, afgestemd op de aard van de debiteur en het dossier, en op de wettelijke bepalingen die anders zijn voor particulieren en zelfstandigen.

Voor elk dossier het beste traject

Klik op onderstaande incassotrajecten om meer te weten te komen over de werking.

Incasso bij particuliere debiteuren

  1. Naar particuliere debiteuren versturen we twee aanmaningen, met de voorgeschreven wettelijke tussenpozen. Uw klant krijgt hierbij ook de mogelijkheid om in schijven te betalen. In vele gevallen zorgt dit op termijn voor een oplossing en kan een juridische procedure vermeden worden. Meestal moet na het bekomen van een vonnis toch een afbetalingsplan toegestaan worden, dus bij klanten van goede wil maar met betaalmoeilijkheden is dit de manier om tot een goede regeling te komen.
  2. Volgt er geen reactie of betaling na de tweede aanmaning, dan krijgt de debiteur een sommatie van de Gerechtsdeurwaarder. Een sommatie is nog altijd een voorstel tot een minnelijke schikking, maar maakt meestal heel wat indruk. Voor de "moeilijke gevallen" is dit heel vaak de fase die hen over de streep trekt.
  3. Jammer genoeg zijn sommige mensen echt hardleers en blijft ook nu de rekening openstaan. 18 dagen na het versturen van de sommatie kan daarom worden overgaan tot dagvaarding. De gerechtsdeurwaarder onderzoekt de solvabiliteit van de debiteur, vervolgens bekijkt de advocaat in samenspraak met de incasso-experten van DCBL Incasso  of juridische dagvaarding een realistische optie is en de slaagkansen reëel zijn. Is dat het geval, dan gaan we ervoor. Vergissen we ons en is er, ondanks een vonnis, toch geen mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te innen, dan kost u dit niets: de juridische kosten worden in onze organisatie op een andere manier verrekend. Meer hierover leest u op de pagina over onze no cure no pay formule.

Onze commissie is gebaseerd op de geïnde gelden. Het percentage is afhankelijk van het te innen bedrag.

Standaard traject voor zelfstandigen en bedrijven

    1. Bij zelfstandigen of bedrijven kunnen we nog sneller werken: we versturen twee aanmaningen met een tussenperiode van slechts acht dagen. Geen reactie? Dan volgt een sommatie van de gerechtsdeurwaarder. Meestal volgt in deze fase betaling.
    2. Als dat nodig mocht blijken, gaan we nog een stap verder en stellen we een advocaat aan voor het bekomen van een vonnis. Vanzelfsprekend wordt de uitvoering van dit vonnis ook door ons verzorgd. Bij zelfstandigen zijn de gerechtskosten afdwingbaar van de tegenpartij, zodat u geen bijkomende kosten hebt bij een vonnis in uw voordeel.

De commissie is afhankelijk van de geïnde gelden, alsook van de hoogte van het bedrag.

De harde aanpak: het 7 Days traject

Misschien geeft u de voorkeur aan een harde aanpak? Is uw geduld echt ten einde? Dan lanceren we van bij de aanvang het 7 Days traject. Deze methode is agressief en geeft gewoonlijk het snelst resultaat.

      1. Bij de opstart van het dossier krijgt de tegenpartij direct een sommatie van een gerechtsdeurwaarder. Bij niet-betaling wordt vanaf dag 7 van het traject overgegaan tot dagvaarding. De wanbetaler krijgt dus geen respijt en wordt voor een dwingende keuze geplaatst: direct betalen of na een week een dagvaarding.

Het 7 Days traject is enkel mogelijk bij niet betwiste dossiers, niet ouder dan een jaar (oudere dossiers: gematigd traject) en waarbij de solvabiliteit van de tegenpartij voldoende is.

Onze vergoeding is in dit geval het aangerekende interest en het schadebeding, dus alle bedragen die bijgeteld worden conform uw verkoopsvoorwaarden. Indien uw klant enkel de hoofdsom betaalt, zullen wij de kosten alsnog via gerechtelijke weg proberen te innen. Enkel indien dit onmogelijk blijkt, worden deze u aangerekend.

Incasso in het buitenland: het World traject

DCBL Incasso biedt u de mogelijkheid om via Incasso-Team International uw tegoeden te innen in het buitenland. In de meeste landen hebben wij vertegenwoordigers die uw belangen kunnen behartigen. De werkwijze hangt in dat geval uiteraard af van de wetgeving van het land in kwestie. Hetzelfde geldt voor onze commissie.

In voorkomend geval bespreken wij graag met u de mogelijkheden.